Salgs- og leveringsvilkår

ANVENDELSE
Enhver levering fra HMK Bilcon A/S, CVR-NR. 38387324, (i det følgende benævnt ”HMK Bilcon”) sker på grundlag af disse salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle HMK Bilcons leverancer af produkter (i det følgende benævnt ”Produkterne”). Salgs- og leveringsbetingelserne tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, medmindre andet fremgår af den af HMK Bilcon fremsendte ordrebekræftelse. Fravigelse fra salgs- og leveringsbetingelserne kan alene aftales med skriftlig accept fra HMK Bilcons administrerende direktør.

TILBUD
1. HMK Bilcons tilbud er gældende i 30 dage med forbehold for mellemsalg, indtil skriftlig ordrebekræftelse foreligger.

PRISER
2. Alle priser angives med mindre andet udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen i danske kroner (DKK), Euro (EUR) eller anden lokal valuta og eksklusive moms, men med forbehold for dokumenterede ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter og lignende, som vedrører den aftalte leverance.

3. Alle priser på Produkter af HMK Bilcons eget fabrikat er afgivet på basis af tilbudsdagens arbejdslønninger og priser på råmaterialer, halvfabrikata og driftsomkostninger. For Produkter af fremmed fabrikat på basis af HMK Bilcons underleverandørers dagspriser. For Produkter af udenlandsk fabrikat desuden på basis af tilbudsdagens valutakurs samt de på tilbudsdagen gældende told, fragt og assurancesatser m.v. HMK Bilcon forbeholder sig ret til at regulere de accepterede priser, såfremt der kan dokumenteres kursændringer, ændringer i toldafgift, materialeprisændringer, overenskomstmæssige ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller andre forhold udenfor HMK Bilcons kontrol.

4. Alle priser er ekskl. arbejde, som påløber som følge af, at det materiale, som Køber har leveret, herunder det køretøj, som Produktet skal monteres på, er mangelfuldt eller ikke overholder de af HMK Bilcon opstillede specifikationer. Tilsvarende er alle priser ekskl. det overarbejde, som påløber som følge af, at arbejdet på grund af Køberens forhold skal udføres hurtigere end sædvanligt. Endelig er alle priser ekskl. omkostninger forbundet med evt. opbevaring af færdigt arbejde mv.

LEVERING
5. Levering finder sted på HMK Bilcons adresse i Aalborg, EXW Incoterms 2015.

LEVERINGSTID
6. Den anførte leveringstid på HMK Bilcons tilbud afgives med forbehold for ordreindgang til anden side.

7. Leveringstiden, der er anført i HMK Bilcons ordrebekræftelse, regnes altid fra det tidspunkt, hvor alle tekniske detaljer, specifikationer m.v. foreligger helt klarlagt. I det tilfælde, hvor leveringsudførelse er afhængig af oplysninger, som skal fremskaffes af Køber, regnes leveringstiden fra den dato, da disse oplysninger kommer HMK Bilcon i hænde.

8. Eventuelle ændringer af specifikationer mv., efter at leveringstid er aftalt, berettiger HMK Bilcon til efter eget skøn at forlænge den aftalte leveringstid.

9. Leveringstiden, der opgives som arbejdsuger, skal forstås som effektive arbejdsuger, det vil sige eksklusive lovbefalede feriedage og fabriksferie i henhold til HMK Bilcons produktionskalender.

10. HMK Bilcon påtager sig intet ansvar for tab opstået som følge af leveringens forsinkelse. Med mindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af HMK Bilcons forhold i en enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser overfor HMK Bilcon.

11. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at HMK Bilcon er i en situation som angivet under afsnittet om ansvarsbegrænsning, jf. afsnit 38-39, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer. Denne bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

12. I tilfælde af, at Køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin afhentningsforpligtelse, er HMK Bilcon berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende. Endvidere er HMK Bilcon berettiget til at bortsælge eller oplagre Produkterne for Købers regning. Ved oplagring henligger Produkterne for Købers risiko.

LEVERINGSFORBEHOLD
13. Alle leveringstider afgives med forbehold for de nedenfor i afsnit 39 anførte forhold. Endvidere med forbehold for nye love og bekendtgørelser fra offentlige myndigheder eller ændringer i hidtil gældende praksis for offentlige myndigheders godkendelser, der sker uden nødvendigt varsel.

LEVERINGSOMFANG
14. HMK Bilcons leverance omfatter kun, hvad der skriftligt fremgår af HMK Bilcons ordrebekræftelse.

15. Ved uoverensstemmelse mellem HMK Bilcons ordrebekræftelse, tilbud og specifikationer skal den anførte problemstilling være anført i ordrebekræftelsen.

16. De angivne dimensioner, vægte m.v. oplyst i tilbud, tegninger, specifikationer, ordrebekræftelse og brochuremateriale kan kun betragtes som retningsgivende, ligesom HMK Bilcon tager forbehold for eventuelle konstruktionsændringer.

TEGNINGER OG TEKNISKE OPLYSNINGER
17. Alle tegninger, dokumentationsmateriale og beskrivelser af Produktet, uanset om dette er produceret af HMK Bilcon eller andre, der er overgivet til Køber i forbindelse med tilbud, levering eller på anden måde, forbliver HMK Bilcons ejendom. Materialet må ikke uden HMK Bilcons forudgående skriftlige samtykke anvendes af Køber til andet end installation, drift og vedligeholdelse af Produktet, og materialet må ikke kopieres eller overdrages til tredjemand. Materialet skal, hvis der ikke indgås aftale om levering af Produktet, returneres til HMK Bilcon. Overholdes dette ikke er Køber erstatningspligtig for både direkte og indirekte tab.

FORSIKRING
18. Alle leverancer fra Køber vil blive forsikret af HMK Bilcon på grundlag af Købers værdiangivelse fra modtagelse hos HMK Bilcon, og til afleveringen finder sted. Forsikringsforpligtelser overgår til Køber, når leverancen er leveret fra HMK Bilcon.

19. Køber er forpligtet til at holde leverede, men ikke fuldt betalte leverancer fra HMK Bilcon forsikret mod alle skader, indtil betalingen har fundet sted.

BETALING
20. Betaling erlægges i én eller flere rater, som aftales endeligt ved ordre. På alle fakturabeløb imellem EU-lande tillægges dansk moms.

21. Såfremt den leveringstid, som aftales, udskydes på grund af omstændigheder, som ikke kan lægges HMK Bilcon til last (eksempelvis som konsekvens af forsinkede kundeleverancer i forhold til det aftalte, herunder leverance af chassiser eller ekstraarbejde som Køberen måtte ønske), forbeholder HMK Bilcon sig ret til at fakturere det fulde beløb til bekræftet leveringstidspunkt, selv om levering måtte udskydes, jævnfør ovenstående.

22. Såfremt betaling ikke finder sted rettidigt, beregnes rente fra forfaldsdagen med 2 % pr. måned. HMK Bilcon er herudover berettiget til at opkræve et rykkergebyr på DKK 250,00 pr. rykkerskrivelse.

23. Købers betalinger afskrives forlods på tilskrevne skyldige renter.

24. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på HMK Bilcon, som ikke er skriftligt anerkendt af HMK Bilcon, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

25. HMK Bilcon er til enhver tid efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes og øvrige omkostningers rettidige betaling.

26. Såfremt Køber ikke overholder den i fakturaen angivne betalingsfrist, forbeholde HMK Bilcon sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted. I sådanne tilfælde er HMK Bilcon endvidere berettiget til at ændre på betalingsvilkår uden forudgående varsel.

27. Ved betalingsmisligholdelse er HMK Bilcon berettiget til at kræve HMK Bilcons omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud, og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster.

EJENDOMSFORBEHOLD
28. HMK Bilcon forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne renter og omkostninger er betalt til HMK Bilcon eller til den, HMK Bilcon har tiltransporteret sin ret.

29. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

30. Køberen er indtil hele købesummen er betalt uberettiget til at udleje, udlåne, pantsætte eller på anden måde disponere over det solgte Produkt.

LEVERANDØRANSVAR
31. I overensstemmelse med HMK Bilcons leverandørers forpligtelser overfor HMK Bilcon, står HMK Bilcon på enhver måde bag de af HMK Bilcon leverede Produkter, også efter leveringstidspunktet. For nye Produkter erstatter HMK Bilcon således inden for en periode på 12 måneder regnet fra leveringsdagen, dele og/eller lakering som måtte blive ubrugelige på grund af mangelfuld udførelse eller dårlige materialer. For svejsekonstruktioner i tank yder HMK Bilcon erstatning inden for en periode på 36 måneder regnet fra leveringsdagen for mangelfuld udførelse eller dårlige materialer. For lakering gives der 12 måneders garanti. For så vidt angår reservedele erstatter HMK Bilcon dog alene inden for en periode på 12 måneder regnet fra leveringsdagen. Har HMK Bilcon foretaget opstilling og montage, regnes ansvarlighedsperioden fra den dag, Produktet er leveret. Såfremt ikke andet er anført, gives der fra HMK Bilcon ikke garanti ved salg af brugt materiel. HMK Bilcons ansvar omfatter ikke olie, filtre samt sliddele i øvrigt, ligesom ansvaret ikke omfatter skader, der skyldes naturligt slid eller er en følge af mangelfuld eller fejlagtig betjening, hændeligt uheld og/eller dårlig vedligeholdelse, ligesom HMK Bilcon ikke påtager sig ansvar for erstatning for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

32. HMK Bilcons forpligtelse opfyldes i påkommende tilfælde ved, at HMK Bilcon leverer og monterer eller lader montere de nødvendige erstatningsdele uden beregning. Monteringen skal ske på HMK Bilcons værksted eller på et værksted anvist af HMK Bilcon. Transport til og fra værkstedet sker for ejers regning og risiko. Kørsel med servicevogn, olie samt regninger for reparationer udført andetsteds godtgøres ikke.

33. Der tilkommer i ethvert tilfælde af mangel ved leverancen HMK Bilcon adgang til at foretage udbedring og/eller omlevering, uden at det medfører erstatningspligt for HMK Bilcon. Såfremt Køber inden ansvarsperiodens udløb har ladet foretage ændringer i de leverede Produkter eller afhændet Produktet, ophører HMK Bilcons forpligtelse.

REKLAMATION
34. Reklamationer vedrørende forsinkelse skal fremsættes skriftligt overfor HMK Bilcon inden 14 dage efter modtagelsen af Produktet eller fakturaen.

35. Køber skal straks ved modtagelsen, og inden Produktet tages i brug eller bearbejdes, gennemgå det leverede Produkt for at sikre sig, at dette er mangelsfri.

36. Reklamationer vedrørende mangler skal fremsættes skriftligt overfor HMK Bilcon straks efter at den pågældende fejl eller mangel er konstateret, og senest 1 uge efter, at den ved almindelig agtpågivenhed kunne være opdaget. Det skal ved reklamationen udtrykkeligt anføres, hvori manglen består.

37. Har Køber ikke inden 14 dage efter leveringsdato påberåbt sig manglen overfor HMK Bilcon, kan Køber ikke senere gøre den gældende.

ANSVARSBEGRÆNSNING
38. HMK Bilcon hæfter ikke for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved de solgte Produkter. Et erstatningsansvar over for HMK Bilcon kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand eller den solgte ydelse, dog maksimalt DKK 250.000.

39. HMK Bilcons pligt til at foretage levering, udsættes i følgende tilfælde, uden at der kan rejses noget krav mod HMK Bilcon, og uden at aftalen om levering kan ophæves:

39a. I tilfælde af strejke, lockout eller andre arbejdsstandsninger på HMK Bilcons virksomhed eller på anden virksomhed, hvorfra nødvendige leverancer til denne ordre præsteres, i tilfælde af at HMK Bilcons underleverandør af nødvendige leverancer til den pågældende ordre går konkurs, træder i rekonstruktion eller i øvrigt rammes af en hændelse m.v. som beskrevet i denne bestemmelse, i tilfælde af force majeure, herunder krig, terrorisme, blokade, karantæne, ildsvåde, is, trafikforstyrrelser, ulykkestilfælde, havari, søulykker og andre uforudsete årsager, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller dennes transport til leveringsstedet.

39b. Ved terrorisme forstås blandt andet – men ikke begrænset hertil – en handling, som indebærer udøvelse af vold eller trussel om anvendelse af vold, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, med den hensigt at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. Dette gælder uanset om handlingen foretages af en person eller flere personer, og uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder. For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf.

39c. Såfremt umuligheden af eller vanskelighed ved at opfylde levering på grund af opfyldelseshindringen er permanent eller af lang eller ubestemt varighed, er HMK Bilcons forpligtelse til at opfylde leverancen ophørt.

RETURNERING
40. Det er som udgangspunkt ikke muligt at returnere varer. Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.
Standard reservedele modtages retur efter forudgående aftale inden 1 måned efter levering i samme stand som ved modtagelse. Ved kreditering fratrækkes 20% af salgsprisen. Skaffevarer modtages ikke retur.

41. I de tilfælde, hvor Køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til HMK Bilcon med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til HMK Bilcon i original emballage og for Købers regning og risiko. I det omfang HMK Bilcon påføres forsendelsesomkostninger m.v., er HMK Bilcon berettiget til at kræve disse refunderet af Køber og modregne disse i Købers eventuelle krav mod HMK Bilcon. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er Køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente det reparerede eller ombyttede Produkt hos HMK Bilcon.

PRODUKTANSVAR
42. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i henhold til produktansvarsloven. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, kan HMK Bilcon ikke pålægges yderligere ansvar. HMK Bilcon er ikke ansvarlig for skade, der forvoldes af det solgte materiel på (i) fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens det solgte materiel er i Købers besiddelse eller varetægt, eller (ii) produkter, der er fremstillet af Køberen eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som de af Køberen fremstillede produkter forårsager som følge af de af HMK Bilcon solgte Produkter.

43. HMK Bilcon kan ikke gøres ansvarlig for avancetab eller andet indirekte tab, i det omfang dette ikke følger af de ufravigelige retsregler. HMK Bilcons ansvar for produktskader kan maksimalt udgøre DKK 500.000 pr. produktskade.

44. I tilfælde, hvor HMK Bilcon holdes ansvarlig ud over det ovenfor anførte ansvar, skal Køber tilsvarende holde HMK Bilcon skadesløs herfor. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge for den samme domstol, som behandler spørgsmålet om HMK Bilcons produktansvar.

TRANSPORT OG RETTIGHEDER OG PLIGTER
45. HMK Bilcon er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

TVISTIGHEDER
46. Eventuelle tvister, som opstår vedrørende leverancer fra HMK Bilcon, skal afgøres efter dansk lovgivning, dog ikke dansk international privatrets henvisningsregler.

47. Alle tvistigheder, der opstår vedrørende leverancer fra HMK Bilcon, skal endelig afgøres ved de almindelige domstole på HMK Bilcons hjemsted, det vil sige Retten i Aalborg.