Vilkår

TILBUD
1. Vore tilbud er gældende i 30 dage med forbehold for mellemsalg, indtil skriftlig ordrebekræftelse foreligger.

PRISER
2. Alle anførte priser er eksklusive moms, som udgør 25 %.

3. Vi forbeholder os ret til at regulere de accepterede priser, såfremt der kan dokumenteres kursændringer, ændringer i toldafgift, materialeprisændringer, overenskomstmæssige ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller andre forhold udenfor vor kontrol.

LEVERING
4. Ab. Fabrik, Aalborg (EXW).

LEVERINGSTID
5. Den anførte leveringstid på vore tilbud afgives med forbehold for ordreindgang til anden side.

6. Leveringstiden, der er anført i vor ordrebekræftelse, regnes altid fra det tidspunkt, hvor alle tekniske detaljer, specifikationer m.v. foreligger helt klarlagt.

7. Eventuelle ændringer af specifikationer mv., efter at leveringstid er aftalt, berettiger os til efter vort skøn, at forlænge den aftalte leveringstid.

8. Leveringstiden, der opgives som arbejdsuger, skal forstås som effektive arbejdsuger – det vil sige eksklusive lovbefalede feriedage og fabriksferie i henhold til vor produktionskalender.

LEVERINGSFORBEHOLD
9. Alle leveringstider afgives med forbehold for strejke, lockout, arbejdsnedlæggelse eller anden force-majeure. Endvidere med forbehold for rettidig levering fra vore underleverandører eller andre forhold, som vi ikke med rimelighed kan siges at være egen herre over, herunder nye love og bekendtgørelser fra offentlige myndigheder eller ændringer i hidtil gældende praksis for offentlige myndigheders godkendelser, der sker uden nødvendigt varsel.

LEVERINGSOMFANG
10. Vor leverance omfatter kun, hvad der skriftligt fremgår af vor ordrebekræftelse.

11. Ved uoverensstemmelse mellem vor ordrebekræftelse, tilbud og specifikationer skal den anførte problemstilling være anført i ordrebekræftelsen.

12. De angivne dimensioner, vægte m.v. oplyst i tilbud, tegninger, specifikationer, ordrebekræftelse og brochuremateriale, kan kun betragtes som retningsgivende, ligesom vi tager forbehold for eventuelle konstruktionsændringer.

TEGNINGER OG TEKNISKE OPLYSNINGER
13. Alle fremsendte tegninger, specifikationer m.v. er vor ejendom og må ikke kopieres, bringes til udførelse eller videregives til tredje mand uden vor skriftlige tilladelse.

FORSIKRING
14. Alle leverancer fra køber vil blive forsikret af os på grundlag af købers værdiangivelse fra modtagelse hos os, og til afleveringen finder sted. Forsikringsforpligtelser overgår til kunden, når leverancen er leveret fra fabrikken.

15. Køber er forpligtet til at holde leverede, men ikke fuldt betalte leverancer fra os forsikret mod alle skader, indtil betalingen har fundet sted.

BETALING
16. Betaling erlægges i rater, som aftales endeligt ved ordre. På alle fakturabeløb tillægges MOMS.

Såfremt den leveringstid, som aftales, udskydes på grund af omstændigheder, som ikke kan lægges HMK Bilcon 2017 A/S til last (eksempelvis som konsekvens af forsinkede kundeleverancer i forhold til det aftalte, herunder leverance af chassiser eller ekstraarbejde som De måtte ønske), så forbeholder HMK Bilcon 2017 A/S sig ret til at fakturere det fulde beløb til bekræftet leveringstidspunkt, selv om levering måtte udskydes, jævnfør ovenstående.

Såfremt betaling ikke finder sted rettidigt, beregnes rente fra forfaldsdagen med 2 % pr. måned over almindelig kassekreditrente.

17. Vi bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og endelig betaling er erlagt i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret. De er indtil da uberettiget til at udleje, udlåne, pantsætte eller på anden måde disponere over det solgte.

ANSVARSBEGRÆNSNINGER
18. I en 12 måneders periode, regnet fra leveringsdagen, foretager vi vederlagsfri ombytning eller reparation (efter vort valg) af dele, der påviseligt er defekte på grund af konstruktionsfejl, materialefejl eller dårlig udførelse. For komponenter og dele m.v., som vi køber, skal vi kun være ansvarlig i det omfang, hvor vi kan gøre ansvar gældende over for vor leverandør.